Факултет "Математика и информатика"

Факултет “Математика и информатика” като част от структурата на ВТУ, днес обучава по образователни програми в четири акредитирани професионални направления: Педагогика на обучението по ... (математика и информатика); Информатика и компютърни науки; Математика; Обществени комуникации и информационни науки

Основните цели на факултет „Математика и информатика“ са: Подготовка на специалисти с отлична фундаментална подготовка в областта на компютърните и комуникационни системи и мрежи, информационни и софтуерни технологии в трите степени на висшето образование – бакалавър, магистър и доктор; Подготовка на преподавателски кадри за нуждите на средното образование по математика, информатика и информационни технологии; Подготовка на специалисти за библиотеки на национално и регионално ниво, информационно-обслужващи звена, централни и местни електронни и печатни медии, издателства и книготърговски мрежи; Създаване на условия за научно-приложни изследвания в областта на „Информатиката и компютърните науки“ и „Методиката на обучение по математика, информатика и ИТ“.

 

Контакти

+359 (62) 600 461
+359 884 679 496
Михаела Димитрова, секретар

или

5005 Велико Търново,
ул. “Арх. Георги Козаров” № 3, Учебен корпус 3

КАТЕДРИ

Image
В структурата на факултет „Математика и информатика“ като основни учебни и научни звена са 5 катедри:
  • Катедра „Алгебра и геометрия“;
  • Катедра „Информационни технологии“;
  • Катедра „Компютърни системи и технологии“;
  • Катедра „Математически анализи приложение“;
  • Катедра „Библиотечни и информационни дейности“.
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
За придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” факултет „Математика и информатика“ предлага образователни програми, редовна форма на обучение с продължителност четири години (8 семестъра) по 8 специалности:

Педагогика на обучението по математика и информатика

Подготвят се специалисти за успешна реализация като учител по математика, по информатика и по информационни технологии, ръководител на компютърни кабинети, системен администратор и експерт по математика, информатика или информационни технологии в образователни институции, проектант на електронни учебни материали.
повече подробности

Информатика

Подготвят се приложни специалисти в областта на точните науки, притежаващи фундаментални знания и практически умения в областта на информатиката, които да анализират практически проблеми, да изграждат завършени програмни решения на базата на разработени модели, да реализират програмни решения в различни области.
повече подробности

Компютърни науки

В тази специалност се подготвят специалисти с широк профил, способни да поддържат и развиват компютърно базирани системи за науката, технологиите и бизнеса. Те ще могат да поддържат и проектират компютърни системи, да разработват системен и приложен софтуер, да оперират ефективно с компютърен хардуер.
повече подробности

Софтуерно инженерство

Подготвят се кадри с висше образование, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден, качествен и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. Осигурява се всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на софтуерното инженерство.
повече подробности

Информационно брокерство и дигитални медии

Подготвят се аналитични специалисти, притежаващи задълбочени знания и практически умения за обработка на информацията в съвременната глобална дигитална среда и във всички сфери на обществения живот – бизнес, публична администрация, образование, медии, култура, спорт и др.
повече подробности

Практики и стажове

Image

Специализиращите практики се провеждат в образователни институции, научни или други организации или фирми и в чужбина. Факултет „Математика и информатика“ осигурява възможност на всички студенти за специализираща и стажантска практика.

Материална база

Image

Факултет „Математика и информатика“ разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение.

За учебно-преподавателската и научноизследователската дейност, обучението на студентите и докторантите от факултет „Математика и информатика“ (ФМИ) се използва материално-техническата база на учебен корпус № 3 на ВТУ, като някои от занятията се провеждат и в други учебни корпуси на университета. Достъпът до Интернет е по собствен канал, 1Gbit гарантирана скорост само за нуждите на ФМИ. Налице е и свободен безжичен интернет с добро покритие. Осигурена е възможност студентите и преподавателите да ползват и собствени преносими компютри, което ги улеснява при изпълнението на практически задачи и проекти.

Факултета използва лицензирани програмни продукти.

През последните няколко години контактите на факултета с бизнеса и обществените организации и усилията на ръководството на ФМИ доведоха до значително обновяване на материалната база.

+Image
+Image
+Image

Професионална реализация

Image

Дипломираните специалисти успешно могат да продължат образованието си в магистърски програми по специалността или в друго професионално направление.

Завършилите могат да намерят реализация в софтуерни компании и компютърни фирми, разработващи системен и приложен софтуер и хардуер, във всички отрасли на икономиката, селското стопанство, управлението, държавната администрация, сферата на образованието.

Квалификацията, придобита по време на следването, позволява на дипломираните специалисти да заемат длъжности като системен аналитик, приложен програмист, администратор на информационна система, администратор на база данни, отговорник за информационното обслужване на предприятие, уеб-дизайнер и др.

Завършилите педагогически специалности се реализират като учител по математика, по информатика и информационни технологии (общообразователна подготовка в средното образование - V-XII клас), компютърно моделиране (III – IV клас), специалист по математика и информатика, експерт по математика, информатика или информационни технологии към РУО и МОН, ръководител компютърни кабинети в училище, системен администратор в образователна институция, проектант на електронни учебни материали, консултант по приложение на информационните технологии в обучението.

Дипломираните специалисти в областта на обществените комуникации и информационни науки успешно могат да се реализират в сферата на културата, медиите, библиотечните структури, книгоиздаването и в целия информационен сектор.

Успехи

Image

Студентите на факултет “Математика и информатика” редовно завоюват призови места в състезания и олимпиади по математика и по програмиране, вземат участия в национални и международни проекти. Възпитаници на ФМИ са носители на най-престижната ежегодна награда - Академичната наградата на Община Велико Търново.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Квалифицирани преподаватели;

2

Гъвкави форми на обучение;

3

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

4

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

5

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ