Философски факултет

Философски факултет е създаден съгласно Решение на АС от 12.12.1994 г. и Заповед Р247/10.04.1995 г., утвърден след преобразуване на структурата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” с Постановление № 160 на МС от 20.06.2001 г. – ДВ № 59 от 3.07.2001 г.

Първоначално Философски факултет включва само специалност „Философия”, от учебната 1999-2000 г. към него се присъединява катедра „Психология” със съответната специалност, а от 2001-2002 г. стартира специалност „Политология”.

През учебната 2017-2018г. стартира и специалност „Национална сигурност“ и се сформира съответната катедра.

Първото Общо събрание е проведено на 19 май, който е и Празник на факултет. Философията започва своето развитие в Исторически факултет от учебната 1992-1993 г., а психологията – от Педагогически факултет в учебната 1993-1994 г.

 

Контакти

+359 (62) 628 216
+359 878 581 444
Кремена Миланова, секретар

или

5003 Велико Търново,
ул. „Христо Ботев“ №19, корпус 5

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Философският факултет на ВТУ се състои от 4 катедри:
  • Философски науки;
  • Психология;
  • Политология, социология и културология;
  • Национална сигурност.
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
Философски факултет е акредитиран да обучава студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в следните специалности:

Философия

Професионалното направление 2.3 Философия съществува и се развива успешно във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от учебната 1992/1993 г. През 2018 г. то получи поредна програмна акредитация за шест години с оценка 9.11 и се класира на второ място в рейтинга на професионалните направления. Философията развива способности за аналитично, стратегическо и нестандартно мислене, изгражда умения у младия човек да мисли ясно, логично и критично.
повече подробности

Психология

Студентите по Психология получават базови знания относно общи и конкретни концепции, принципи и закономерности в областта на психологията. Усвояват основни психологически понятия, свързани с развитието на психиката, история на психологията, невробиологични и когнитивни процеси, концепции за личността и социалното й функциониране.
повече подробности

Политология

Студентите по Политология получават базови знания по социология, международни отношения, лидерство, политически маркетинг и реклама, политическо поведение, институции на ЕС, икономика и управление, и усвояват професионални умения за изследване, анализ, оценка и менажиране на политически процеси.
повече подробности

Национална сигурност

Студентите по Национална сигурност получават разширени и задълбочени теоретични, фактологични и практически ориентирани знания в областите на националната и международната сигурност включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване. Развиват умения за самостоятелно интерпретиране на придобитите знания във връзка с прилагането към факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи в областта на националната и международната сигурност. Обучението е насочено за реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие изискваща оптимално хармонизиране на подготовката с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на националната сигурност, а също така и знания за функционирането на гражданските политически, социално-икономически структури и системи и службите на Република България за сигурност и обществен ред, за международните организации за сигурност, в които страната ни участва.
повече подробности

Практики и стажове

Image

Практиките на студентите във ФФ се реализират в общообразователни училища, социално-подпомагащи и правоохранителни институции, здравни заведения в град Велико Търново; в институции за сигурност в Област Велико Търново – МВР, ДАНС, Областна и Общинска администрация и комисии; в институции за сигурност в София –МВР, Народно събрание, ДАНС, Агенция „Гражданска защита“ и други.

Материална база

Image

Философски факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение и специализирана библиотека.

В структурата на Философски факултет функционират четири изследователски звена: Център по психология, Център за философски изследвания, Център за трансгранични изследвания, Работилница по феноменология на политиката ARS

Студентски организации във Философски факултет са: Клуб на психолога „доц. д-р Илия Стойков“; Постоянен студентски семинар „Философско кафе“ към Център за философски изследвания към катедра „Философски науки“, ФФ на ВТУ; Клуб на политолога „Европа”; Дискусионен студентски клуб към Работилница по феноменология на политиката ARS.

+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

Студентите във ФФ могат да се възползват от около 30 международни договора по Програма „Еразъм плюс“ за частично обучение в чужбина. Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети в Полша, Словакия, Хърватска, Словения, Румъния, Турция, Сърбия, Албания.

Предлагат се възможности за паралелно изучаване на втора специалност, чужд език и редица специализации.

 

Професионална мобилност

Image

Преподавателска мобилност се осъществява по договори за двустранно сътрудничество и в рамките на програма „Еразъм +“ в университети от Литва (Университет „Витаутас Магнус“, Технически университет „Гедиминас“), Полша (Университет „Николай Коперник“, Ягелонски университет), Турция (Университет „Малтепе“, Университет „Ибрахим Чечен“), Румъния (Букурещки университет), Словакия (Университет „Св. св. Кирил и Методий“), Словения (Университет в Марибор) и др.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Квалифицирани преподаватели;

2

Гъвкави форми на обучение;

3

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

4

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

5

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!