Философски факултет

Философски факултет е създаден съгласно Решение на АС от 12.12.1994 г. и Заповед Р247/10.04.1995 г., утвърден след преобразуване на структурата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” с Постановление № 160 на МС от 20.06.2001 г. – ДВ № 59 от 3.07.2001 г.

Първоначално Философски факултет включва само специалност „Философия”, от учебната 1999-2000 г. към него се присъединява катедра „Психология” със съответната специалност, а от 2001-2002 г. стартира специалност „Политология”.

През учебната 2017-2018г. стартира и специалност „Национална сигурност“ и се сформира съответната катедра.

Първото Общо събрание е проведено на 19 май, който е и Празник на факултет. Философията започва своето развитие в Исторически факултет от учебната 1992-1993 г., а психологията – от Педагогически факултет в учебната 1993-1994 г.

 

Контакти

+359 (62) 628 216
+359 878 581 444
Кремена Миланова, секретар

или

5003 Велико Търново,
ул. „Христо Ботев“ №19, корпус 5

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Философският факултет на ВТУ се състои от 4 катедри:
  • Философски науки;
  • Психология;
  • Политология, социология и културология;
  • Национална сигурност.

Образователни програми (специалности)

Image
Философски факултет е акредитиран да обучава студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в следните специалности:

Философия

Професионалното направление 2.3 Философия съществува и се развива успешно във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от учебната 1992/1993 г. През 2018 г. то получи поредна програмна акредитация за шест години с оценка 9.11 и се класира на второ място в рейтинга на професионалните направления. Философията развива способности за аналитично, стратегическо и нестандартно мислене, изгражда умения у младия човек да мисли ясно, логично и критично.

Психология

Студентите по Психология получават базови знания относно общи и конкретни концепции, принципи и закономерности в областта на психологията. Усвояват основни психологически понятия, свързани с развитието на психиката, история на психологията, невробиологични и когнитивни процеси, концепции за личността и социалното й функциониране.
 

Политилогия

Студентите по Политология получават базови знания по социология, международни отношения, лидерство, политически маркетинг и реклама, политическо поведение, институции на ЕС, икономика и управление, и усвояват професионални умения за изследване, анализ, оценка и менажиране на политически процеси.

Национална сигурност

Студентите по Национална сигурност получават разширени и задълбочени теоретични, фактологични и практически ориентирани знания в областите на националната и международната сигурност включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване. Развиват умения за самостоятелно интерпретиране на придобитите знания във връзка с прилагането към факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи в областта на националната и международната сигурност.

Обучението е насочено за реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие изискваща оптимално хармонизиране на подготовката с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на националната сигурност, а също така и знания за функционирането на гражданските политически, социално-икономически структури и системи и службите на Република България за сигурност и обществен ред, за международните организации за сигурност, в които страната ни участва.

Практики и стажове

Image

Практиките на студентите във ФФ се реализират в общообразователни училища, социално-подпомагащи и правоохранителни институции, здравни заведения в град Велико Търново; в институции за сигурност в Област Велико Търново – МВР, ДАНС, Областна и Общинска администрация и комисии; в институции за сигурност в София –МВР, Народно събрание, ДАНС, Агенция „Гражданска защита“ и други.

Материална база

Image

Философски факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение и специализирана библиотека.

В структурата на Философски факултет функционират четири изследователски звена: Център по психология, Център за философски изследвания, Център за трансгранични изследвания, Работилница по феноменология на политиката ARS

Студентски организации във Философски факултет са: Клуб на психолога „доц. д-р Илия Стойков“; Постоянен студентски семинар „Философско кафе“ към Център за философски изследвания към катедра „Философски науки“, ФФ на ВТУ; Клуб на политолога „Европа”; Дискусионен студентски клуб към Работилница по феноменология на политиката ARS.

Студентска мобилност

Image

Студентите във ФФ могат да се възползват от около 30 международни договора по Програма „Еразъм плюс“ за частично обучение в чужбина. Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети в Полша, Словакия, Хърватска, Словения, Румъния, Турция, Сърбия, Албания.

Предлагат се възможности за паралелно изучаване на втора специалност, чужд език и редица специализации.

 

Професионална мобилност

Image

Преподавателска мобилност се осъществява по договори за двустранно сътрудничество и в рамките на програма „Еразъм +“ в университети от Литва (Университет „Витаутас Магнус“, Технически университет „Гедиминас“), Полша (Университет „Николай Коперник“, Ягелонски университет), Турция (Университет „Малтепе“, Университет „Ибрахим Чечен“), Румъния (Букурещки университет), Словакия (Университет „Св. св. Кирил и Методий“), Словения (Университет в Марибор) и др.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Квалифицирани преподаватели;

2

Гъвкави форми на обучение;

3

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

4

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

5

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image